Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Katechizm do bierzmowania

 

Co to jest wiara w Boga?

 

Wiara jest postawą człowieka wobec Boga. Wierząc, człowiek dobrowolnie uznaje istnienie Boga i wchodzi w osobistą relację z Nim.

 

W jaki sposób rozwijamy swoją wiarę w Boga?

 

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego; modlitwa i życie sakramentalne; zaangażowanie w życie Kościoła; kierowanie się w życiu przykazaniem miłości. Dlatego obowiązek poznawania swej wiary nie kończy się wraz z nauką religii, lecz trwa przez całe życie.

 

W jaki sposób dajemy świadectwo o swojej wierze?

 

Świadectwem wiary chrześcijanina są nie tylko słowa, ale przede wszystkim jego życie zgodne z nauką Chrystusa, a więc: modlitwa, dobrze wykonywana praca, szacunek dla bliźnich, właściwie przeżywane: cierpienie, radość itp.

 

Co to są sakramenty?

 

Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski, ustanowione przez Chrystusa. Przez nie udzielane jest człowiekowi życie Boże.

 

Co to jest chrzest?

 

Chrzest jest to pierwszy sakrament – brama sakramentów – który uwalnia człowieka od grzechu pierworodnego i włącza go do Kościoła.

 

Kto udziela sakramentu chrztu?

 

Zasadniczo sakramentu chrztu udziela kapłan. W razie niebezpieczeństwa śmierci – chrztu może udzielić każdy człowiek (nawet niewierzący), jednak ma zachować formę Kościoła i mieć intencję czynienia tego, co czyni Kościół, gdy udziela chrztu. Chrztu udziela się przez polanie wodą głowy i wypowiedzenie słów: (imię chrzczonego) ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Kto może być rodzicem chrzestnym?

 

Może nim być człowiek wierzący i praktykujący, mający ukończone 16 lat, wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie będący rodzicem dziecka, zdolny w pełni korzystać z sakramentów (spowiedzi i Eucharystii), który przyjął sakrament bierzmowania.

 

Co to jest bierzmowanie?

 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

Ile razy można przyjąć bierzmowanie?

 

Przyjmujemy tylko jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte znamię świadka Chrystusowego.

 

Jakie są najważniejsze czynności podczas udzielania sakramentu bierzmowania?

 

Włożenie rąk przez biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego oraz namaszczenie na czole olejem krzyżma i wypowiedzenie przez szafarza słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

 

Wyjaśnij znaczenie słowa „bierzmowanie”

 

Nazwa „bierzmowanie” powstała od łacińskiego słowa „firmare-umacniać”, skojarzonego ze staropolskim wyrazem „bierzmo”, co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie jest to zatem podtrzymywanie, umocnienie wiary.

 

Wymień dary Ducha Świętego

 

Dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

 

Jakie są skutki bierzmowania?

 

Duch Święty w sakramencie bierzmowania: pomnaża w nas życie Boże, silniej jednoczy z Chrystusem, udziela mocy do dawania świadectwa, udziela swoich darów, wyciska na duszy niezatarte znamię dojrzałego chrześcijanina.

 

Co to jest Najświętszy Sakrament?

 

Prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię (Mszę Świętą)?

 

Eucharystia bierze swój początek podczas Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus spożywał ze swymi uczniami w przeddzień męki i śmierci (Wielki Czwartek).

 

Jakie polecenie wydał Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy?

 

Nakazał również Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom, sprawować Eucharystię na swoją pamiątkę.

 

Co to jest Wiatyk?

 

Wiatyk to Komunia Święta udzielana choremu w niebezpieczeństwie śmierci.

 

Co to jest sakrament pokuty i pojednania?

 

Jest to sakramentem, w którym Chrystus poprzez posługę kapłana odpuszcza grzechy.

 

Wymień pięć warunków sakramentu pokuty:

 

Rachunek sumienia, czyli przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi;

 

Żal za grzechy, czyli ból duszy z powodu obrażenia przez nas dobrego Boga i lekceważenia Jego miłości;

 

Mocne postanowienie poprawy, czyli szczera wola unikania grzechów i okazji do nich;

 

Spowiedź, czyli szczere wyznanie swoich grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie i stosowne pouczenie;

 

Zadośćuczynienie, czyli odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i naprawienie wyrządzonych krzywd.

 

Co to jest namaszczenie chorych?

 

To sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego, przynosi ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała. Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć więcej niż jeden raz w życiu.

 

Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

 

Namaszczenie chorych należy przyjmować w poważnej chorobie, nie można odkładać przyjęcia tego sakramentu na ostatnią chwilę.

 

Co to jest sakrament święceń (kapłaństwo)?

 

Jest sakrament posługi, którą Chrystus powierzył apostołom i ich następcom. Daje władzę głoszenia Słowa Bożego, sprawowania Eucharystii i udzielania sakramentów.

 

Co to jest sakrament małżeństwa?

 

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do pełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 

Jakie są cele małżeństwa?

 

Celem małżeństwa jest miłość małżonków; wzajemna pomoc; urodzenie i wychowanie dzieci.

 

Co to są sakramentalia?

 

Sakramentalia są to znaki święte, które podobnie jak sakramenty oznaczają pewne duchowe skutki. Zostały ustanowione przez Kościół. Przez modlitwę Kościoła zawdzięczają swoją skuteczność. Uświęcają różne okoliczności życia, są nimi: poświęcenie, błogosławieństwo, egzorcyzm, pogrzeb, itp. Sakramentalia w zależności od ich charakteru sprawowane są przez duchownych, niektóre z nich zaś przez świeckich.

 

Co to są egzorcyzmy?

 

Egzorcyzmy są to modlitwy ze specjalnym obrzędem, w którym Kościół mocą i na zlecenie samego Chrystusa, prosi Boga o uwolnienie spod władzy szatana.

 

Co to jest Pismo Święte?

 

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają Słowo Boga skierowane do ludzi. Zawiera ono 46 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Sercem całego Pisma jest Ewangelia (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana), stanowiąca głównie świadectwo o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa.

 

Kto jest autorem Pisma Świętego?

 

Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który posłużył się autorami natchnionymi. Każdy chrześcijanin powinien często czytać Pismo Święte, bo „nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim).

 

Co to jest sumienie?

 

Sumienie jest wrodzoną zdolnością człowieka, do odróżniania dobra od zła; pobudza go do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła i jest jego sędzią. Człowiek powinien słuchać głosu swojego sumienia. Sumienie jest głosem Boga zapisanym w sercu człowieka.

 

Wymień uczynki miłosierne względem duszy.

 

Grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.

 

Wymień uczynki miłosierne względem ciała.

 

Głodnych nakarmić, spragnionych napić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać i umarłych grzebać.

 

Co to jest grzech?

 

Grzech jest obrazą Boga, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek wyrządza sam sobie. Polega na świadomym i dobrowolnym przekroczeniu prawa Bożego w poważnej materii.

 

Wymień grzechy główne.

 

Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo.

 

Na czym polega grzech śmiertelny?

 

Grzech śmiertelny polega na całkowitym odwróceniu się od Boga. Przy braku skruchy powoduje on wykluczenie z Królestwa Bożego i wieczne potępienie.

 

Na czym polega grzech powszedni?

 

Grzech powszedni jest nieporządkiem moralnym w życiu człowieka. Nie zrywa on przymierza z Bogiem i nie pozbawia grzesznika łaski uświęcającej, jednakże pozostawiony bez skruchy naraża stopniowo człowieka do popełnienia grzechu śmiertelnego.

 

Jaki grzech określamy mianem grzechu przeciw Duchowi Świętemu?

 

Polega na ustawicznym i świadomym sprzeciwianiu się Bogu, np. świadome odrzucanie Boga; zuchwałe grzeszenie w nadziei Miłosierdzia Bożego, uporczywe trwanie w odmowie pokuty.

 

Co to są grzechy cudze?

 

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy uczestniczymy z bliźnim w popełnianiu grzechu lub nie robimy nic, aby zapobiec grzechowi, na który mamy wpływ.

 

Co to jest Kościół rzymskokatolicki?

 

Kościół rzymskokatolicki to wspólnota wiernych, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie sakramentów.

 

Kto założył i podtrzymuje Kościół w istnieniu?

 

Kościół założył Jezus Chrystus, a podtrzymuje go w istnieniu Duch Święty.

 

Jakie zadanie realizuje Kościół?

 

Zadaniem Kościoła jest prowadzenie ludzi do zbawienia.

 

Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi?

 

Pan Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczania, uświęcania i pasterzowania.

 

Kto obecnie jest głową Kościoła?

 

Niewidzialną głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną głową jest następca św. Piotra, czyli Papież, który nosi imię Franciszek.

 

Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i księża?

 

Biskupi są następcami Apostołów, a księża są współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z papieżem wypełniają urząd nauczycielski i kapłański w Kościele.

 

Jak nazywa się nasza diecezja? Jak nazywa się Arcybiskup Metropolita Warmiński i Biskup pomocniczy?

 

Archidiecezja Warmińska, Arcybiskup Józef Górzyński, Biskup pomocniczy Janusz Ostrowski.

 

Jaki jest tytuł naszej parafii i kto jest proboszczem?

 

Podwyższenia Krzyża Świętego, a proboszczem jest Ks. Remigiusz Zaniecki.

 

Wymień rzeczy ostateczne człowieka:

 

Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.

 

Co to jest śmierć?

 

Śmierć jest odłączeniem się duszy od ciała człowieka. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef.

 

Co to jest czyściec?

 

Czyściec to stan pokuty za grzechy popełnione za życia, przygotowujący do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem w niebie.

 

Co to jest piekło?

 

Piekło to stan wiecznej kary i przebywania bez Boga.

 

Co to jest niebo?

 

Niebo to stan wiecznego szczęścia i przebywania z Bogiem, aniołami i świętymi.

 

Co to jest modlitwa?

 

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Ponieważ poprzez modlitwę utrzymujemy kontakt z Bogiem, Kościół zachęca wiernych do codziennej modlitwy.

 

Jakie są rodzaje modlitwy?

 

Modlitwa uwielbienia; modlitwa dziękczynienia; modlitwa przebłagania; modlitwa prośby.

 

Jakie są główne formy modlitwy?

 

Tradycja chrześcijańska obejmuje trzy główne formy życia modlitwy: modlitwę ustną, rozmyślanie i kontemplację. Ich wspólną podstawą jest skupienie serca.

 

Podstawowe modlitwy, które powinien znać każdy chrześcijanin.

 

Znak krzyża, Modlitwa Pańska, Zdrowaś Maryjo, Modlitwa do Anioła Stróża, Pod Twoją obronę, Modlitwa za zmarłych, Skład Apostolski.

 

Kim jest Bóg?

 

Bóg to stwórca świata i człowieka, Pan nieba i ziemi. Boga określamy mianem ducha, gdyż jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, ma zaś rozum i wolną wolę. Bóg jest miłością.

 

Skąd dowiadujemy się o istnieniu Boga?

 

Z istnienia wszechświata i człowieka; z przekonania wszystkich ludów; z rozumu i sumienia człowieka; z Tradycji i istnienia Kościoła; Bóg sam objawił się człowiekowi.

 

Kim jest Trója Święta?

 

Trójca Święta to jeden Bóg w trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty), mających tę samą naturę. Stanowi ona centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego.

 

Kim jest Jezus Chrystus?

 

Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

 

Skąd wiemy, że Jezus jest Bogiem?

 

Prawdę o tym, że Jezus jest Bogiem, objawił Bóg Ojciec, zaświadczyli Apostołowie, wyznał niejednokrotnie sam Jezus. Swoje wyznanie potwierdził cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 

Co to jest Opatrzność Boża?

 

Opatrzność Boża jest to opieka Boga nad wszystkim co stworzył, a szczególnie nad człowiekiem. Właściwą postawą człowieka wierzącego w Opatrzność Boża jest zaufanie Bogu, zdanie się na Niego w każdej sytuacji, w każdym cierpieniu i w samej godzinie śmierci.

 

Kim są aniołowie?

 

Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom. Aniołów zbuntowanych przeciwko Bogu, którzy działają na szkodę ludzi i ich zbawienia, określamy mianem szatana, czyli diabła.

 

Kim jest człowiek?

 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi, mającym rozum i wolną wolę. Jest jednością ciała i duszy nieśmiertelnej.

 

 

 

Na podstawie: Moje przygotowanie do bierzmowania

 

Katechizm i indeks kandydata do bierzmowania

 

Olsztyn 2020